BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

VOER JE GEBOORTEDATUM IN

MET TROTS VOOR U GEBROUWEN, GEEN 18 GEEN ALCOHOL.
DRINK VERANTWOORD.
DEEL GEEN CONTENT MET PERSONEN JONGER DAN 18
© 2021 ANHEUSER-BUSCH INBEV

Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN ‘BUD DREAM BOTTLE’

 

Organisator

De actie ‘’BUD – Dare to dream (“Actie”) wordt georganiseerd door InBev Nederland N.V. gevestigd aan de Ceresstraat 1, 4811 CA Breda (“Organisator”). De Actie kwalificeert als een ‘promotioneel kansspel’.

 

Beschrijving activatie

Consumenten kunnen bij aankoop van één Bud 6-pack (Bud 6-pack blik 33cl en/of Bud 6-pack fles 30cl) of één groot Multi pack (Bud 12-pack fles 30cl, Bud 24-pack fles 30cl) (“Actieproducten”) in een Nederlandse supermarkt of slijterij kans maken om één dream fund te winnen t.w.v. EUR 25.000,- (netto), hierna te noemen “de Prijs”.

 

Om kans te maken op de Prijs dienen consumenten hun eigen droom, naam, foto en contactgegevens (waaronder adresgegevens) te uploaden in de ‘dream bottle’ generator via de website www.kingofbeers.nl/dreambottle, zodat online een gepersonaliseerde Bud fles wordt ontworpen. De gepersonaliseerde Bud fles zal ook worden opgenomen in de “Dream Bottle Gallery” op voornoemde website. De Dream Bottle Gallery is openbaar, waardoor de gepersonaliseerde Bud fles zichtbaar is voor derden. Consumenten die mee doen aan deze actie dienen hun kassabon te bewaren (dit dient als bewijs dat de Actieproducten binnen de Actieperiode zijn aangekocht), de Organisator mag van een deelnemende consument eisen dat de bon wordt overlegd, indien de deelnemende consument meedingt naar de Prijs.

 

Definitie droom: Een ambitie of wens van de consument die hij/zij in de toekomst hoopt te bereiken, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een ander persoon of personen.

 

Actieperiode

De Actie loopt van 27 September 2021 om 00:00:00 uur Nederlandse tijd tot en met 6 December 2021 om 23:59:59 (“Actieperiode”). De Actie zal uitsluitend in Nederland gevoerd worden.

 

In aanmerking komende personen

In aanmerking voor de Prijs komen de personen die aan alle hiernavolgende vereisten voldoen (hierna “Deelnemers” genoemd):

 • Personen die minstens 18 jaar oud zijn bij aanvang van de Actie;
 • wettig in Nederland verblijven, en
 • deze Actievoorwaarden hebben aanvaard.

Uitgesloten van deelname zijn: werknemers van de Organisator of hun naaste familie, werknemers en/of onderaannemers van de marketing-, reclame, en/of dochterondernemingen van de Organisator, personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn als deze personen, alsmede de familieleden tot in de tweede graad van de personen die voor een van voormelde entiteiten werken.

 

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan de Actie en kans te maken op de Prijs dienen Deelnemers het volgende te doen:

 

 • Iedere Deelnemer dient tijdens de Actieperiode minimaal één 6-pack Bud (Bud 6-pack blik 33cl en/of Bud 6-pack fles 30cl) of één groot Multi pack (Bud 12-pack fles 30cl, Bud 24-pack fles 30cl) te kopen;
 • Deelnemers dienen hun kassabon van aankoop van een van de Actieproducten te bewaren als bewijs dat de Actieproducten binnen de Actieperiode zijn aangekocht. Indien de aankoop van één 6-pack of Multi pack niet op de kassabon staan, mag de Organisator de Deelnemer diskwalificeren;
 • De Deelnemer dient de eigen droom, naam, foto en contactgegevens (waaronder inbegrepen adresgegevens) conform deze Actievoorwaarden te uploaden in de ‘dream bottle’ generator via de website kingofbeers.nl/dreambottle en stemt ermee in dat de gepersonaliseerde fles, met plaatsaanduiding woon- of verblijfplaats deelnemer (bijvoorbeeld: Amsterdam, Rotterdam, etc.), zichtbaar wordt voor derden in de “Dream Bottle Gallery” op voornoemde website.
 • Deelnemer stemt ermee in dat Organisator op basis van de gedeelde contactgegevens contact met hem/haar opneemt ter verificatie van de identiteit van Deelnemer.
 • De Deelnemer stemt er mee in dat Organisator – conform de toepasselijke Privacy Policy – bij aankoop van de Dream Bottle door de Deelnemer gebruik maakt van de verstrekte adresgegevens van Deelnemer voor het verzenden van de aangekochte Dream Bottle;
 • Iedere Deelnemer mag maximaal 1x deelnemen gedurende de Actieperiode;
 • Foto’s en dromen die naar de mening van Organisator racistische beelden, seksuele of pornografische inhoud, aanzetting tot overdadig alcohol gebruik of risicovol gedrag bevatten, of anderszins aanstootgevend zijn, zijn niet overeenkomstig Actievoorwaarden en zullen worden uitgesloten van Deelname;
 • De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van eigen correcte, actuele en complete informatie bij deelname. Het is Deelnemer niet toegestaan namens derden informatie aan te leveren (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: droom, foto en contactgegevens).
 • De Deelnemer stemt er mee in dat de Organisator voorafgaand aan uitreiking van de Prijs de Deelnemer verzoekt om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de Deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres;
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs zal niet worden gecorrespondeerd.

 

Aanvullende bevoegdheden Organisator

 • De Organisator heeft het recht bijdragen van deelnemers te diskwalificeren indien de bijdrage niet voldoet aan de vereisten van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken of andere Nederlandse wetgeving. Voorbeelden zijn dromen die refereren aan overmatige alcoholconsumptie of waarin merknamen worden gebezigd. Indien een de bijdrage van een deelnemer wordt verwijderd, wordt de deelnemer hier niet over geïnformeerd
 • De Organisator is gerechtigd om in overleg met de Deelnemer de droom aan te passen, bijvoorbeeld om spelfouten aan te passen of om merknamen aan te passen in algemene bewoordingen. Indien Deelnemer niet met deze aanpassing instemt, is Organisator gerechtigd om de Deelnemer te diskwalificeren.
 • De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van de redenen de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving achteraf, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Prijs

De Prijs is: een “dream fund” t.w.v. EUR 25.000,- (netto). De dream fund zal door Organisator worden aangewend om de geüploade droom van de winnende Deelnemer werkelijkheid te laten worden. Organisator zal, in overleg met de winnende Deelnemer, kosten voor de realisatie van de droom bekostigen uit de hiervoor beschikbaar gestelde dream fund tot een maximum van EUR 25.000,-. Enig restant van het totale beschikbare bedrag van EUR 25.000,- zal door Organisator worden uitbetaald aan de winnende Deelnemer.

De Prijs wordt slechts aan 1 winnende Deelnemer uitgekeerd: de winnende Deelnemer van de Prijs zal gekozen worden uit alle door de Deelnemers die in overeenstemming met deze Actievoorwaarden aan deze Actie hebben deelgenomen. De winnende Deelnemer van de Prijs wordt gekozen op basis van de volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Mate van praktische haalbaarheid

De onafhankelijke jury voor de aanwijzing van de winnende Deelnemer op grond van deze criteria zal bestaan uit 3 medewerkers van de Organisator, die werkzaam zijn op de volgende afdelingen: Marketing, Trade Marketing en Legal. Organisator behoudt zich het recht voor om een externe personen in te schakelen voor deelname aan de jurering. Tevens behoudt Organisator zich het recht voor Deelnemers voor uitreiking van de Prijs op te bellen en vragen te stellen over de motivatie. De winnende Deelnemer zal in week 50/51 2021 door de Organisator worden gekozen. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd. Alleen de winnende Deelnemer zal bericht ontvangen over de Prijs.

 

De Prijs kan alleen worden gewonnen door een Deelnemer die zijn of haar droom, naam, foto en contactgegevens heeft geüpload in de ‘dream bottle’ generator via de website www.kingofbeers.nl/dreambottle en verder heeft voldaan aan alle voorwaarden zoals opgenomen in deze Actievoorwaarden.

 

De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnende Deelnemer. De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan deze Actie verbonden Actievoorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Organisator gerechtigd een andere winnende Deelnemer te selecteren.

 

Bekendmaking van de winnende Deelnemer

De winnende Deelnemer wordt bekendgemaakt in week 50/51 2021 en wordt rechtstreeks gecontacteerd op het e-mailadres dat de winnende Deelnemer heeft verstrekt bij deelname. In dit emailbericht wordt gevraagd verificatie-informatie aan te leveren over hem of haar. Organisator houdt zich het recht voor om op basis van de verstrekt contactgegevens contact op te nemen met de winnende Deelnemer ter verificatie van de identiteit van de winnende Deelnemer, al dan niet via een digitale meeting met beeld (bijvoorbeeld middels gebruik van Zoom, FaceTime of via een andere communicatietool). Indien de Organisator binnen de 14 dagen geen reactie ontvangt of indien de Organisator heeft vastgesteld dat de winnende Deelnemer niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden van deze Actievoorwaarden, vervalt het recht op de Prijs en wordt er een nieuwe winnende Deelnemer aangeduid.

 

Verplichtingen winnende Deelnemer

De Deelnemer die de Prijs wint, stemt er via deze Actievoorwaarden mee in kosteloos mee te werken aan een separate (social) media content campagne met en over de winnende Deelnemer, met een focus op de status/vooruitgang van de realisatie van de ‘droom’ die de winnende Deelnemer heeft geüpload in de “dream bottle” generator via de website www.kingofbeers.nl/dreambottle. De content hiervan blijft te allen tijde volledig in het bezit en eigendom van de Organisator. De winnende Deelnemer stemt ermee in dat voor het maken van de (social) media content een separate overeenkomst dient te worden getekend, voordat het geld wordt uitgekeerd. Het niet navolgen van deze overeenkomst zal leiden tot een diskwalificatie van de Deelnemer.

 

Redenen voor diskwalificatie van Deelnemers

In de volgende gevallen wordt een Deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd:

 

 • Indien vermoed wordt dat hij/zij in strijd met deze Actievoorwaarden heeft gehandeld;
 • Indien hij/zij bij deelname foutieve of incorrecte verklaringen of gegevens verstrekt;
 • Indien vermoed wordt dat hij/zij een aanval heeft gepleegd op of een poging heeft gedaan tot verandering of manipulatie van het computersysteem, de website of de server via welke de Actie wordt gevoerd;
 • Indien hij/zij zich vóór de begindatum of na de einddatum voor de Actie heeft ingeschreven;
 • Indien hij/zij nagelaten heeft om de Prijs tijdig op te eisen in overeenstemming met het onderdeel ‘bekendmaking van de winnende Deelnemer’;
 • Indien hij/zij persoonsgegevens van een andere persoon heeft verstrekt.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of letsel als gevolg van of in verband met de Actie of de Prijs. De Organisator kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor systeemstoringen, vertragingen, of storingen veroorzaakt door factoren die buiten haar controleveld liggen. De Organisator zal verder niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel niet nakomen van verplichtingen door derden die betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. Zodra de Prijs is geleverd aan de winnende Deelnemer, is de Organisator niet langer verantwoordelijk voor eventuele verliezen.

 

Publicatie van de namen van de Deelnemers

De Deelnemers aan deze Actie verklaren zich akkoord met de toekenning van het recht aan de Organisator om de geüploade foto, hun droom, hun naam en woon- of verblijfplaats te publiceren in eender welke media, zonder dat hiervoor een afzonderlijk toestemming, aankondiging of compensatie nodig is.

 

Verder stemt de winnende Deelnemer  er mee in om deel te nemen aan eender welke redelijke publiciteit die gepaard gaat met of voortvloeit uit de Prijs, zoals het volgen en via (social) content communiceren omtrent de realisatie van de droom, mocht de Organisator hen dit vragen.

 

 

 

Toestemming en vrijgave portretrechten

Deelnemers stemmen door acceptatie van deze Actievoorwaarden in met de in bijlage 1 vermelde toestemmingen en vrijgave portretrechten, zodat Organisator, onder meer, de gepersonaliseerde flessen – in onbeperkte hoeveelheid – in publieke ruimtes en winkelschappen kan plaatsen met vermelding van de verstrekte persoonsgegevens (waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot: de eigen droom, naam, de geüploade foto en de woon- of verblijfplaats). Deelnemers stemmen er voorts mee in dat Organisator op basis van de gedeelde contactgegevens met Deelnemers contact opneemt ter verificatie van de identiteit van de betreffende Deelnemer, al dan niet via een digitale meeting met beeld (bijvoorbeeld middels gebruik van Zoom, FaceTime of via een andere communicatietool).

 

Instemmen met de Actievoorwaarden

Door deelname aan de Actie, wordt de Deelnemer geacht de Actievoorwaarden zoals opgenomen in dit document, te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

 

Slotbepalingen

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website: www.kingofbeers.nl/dreambottle en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar onze lokale klantendienst die zich bevindt in Breda via consumer.care.nl@ab-inbev.com of kan u telefonisch contact opnemen via 0800 0230945 (gratis).

Op deze Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Breda worden voorgelegd.

 

Aldus opgemaakt te Breda, 22-09-2021

Bijlage 1: toestemming en vrijgave portretrechten

 

Ik verleen Organisator en haar agentschappen, opvolgers en rechtverkrijgenden onherroepelijk het recht om mijn gelijkenis/afbeelding en/of naam en/of stem en/of verklaringen (“Gelijkenis”) en wedstrijdinzending (“Inzending”) op te nemen, te fotograferen, te gebruiken, te publiceren of auteursrechtelijk te beschermen voor reclame-, handels- of andere doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de reclame of promotie van Organisator’s producten en diensten en om mijn gelijkenis en inzending te gebruiken, of toestemming te geven voor het gebruik van mijn gelijkenis en inzending op enige wijze of met enig medium (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedrukte media, televisie, radio, het internet, enz.) op elk moment, in Nederland in eeuwigheid zonder verdere vergoeding aan mij.

 

Ik ga ermee akkoord dat alle rechten, titels en belangen, met inbegrip van alle rechten op auteursrechten, op alle reproducties van mijn gelijkenis gemaakt door of namens Organisator en de inzending (de “Resultaten”) eigendom zijn van Organisator. Ik zal de resultaten niet gebruiken of iemand anders machtigen de resultaten te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

 

Ik ga ermee akkoord alle aanvullende documenten te ondertekenen die door Organisator worden voorgesteld om de enige en exclusieve eigendom van Organisator van alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Resultaten te bewerkstelligen en te bevestigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht met betrekking tot de Resultaten.

 

Ik ga ermee akkoord dat de resultaten naar eigen goeddunken van Organisator of haar agenten, functionarissen, werknemers, licentiehouders en rechtverkrijgenden kunnen worden bewerkt. Ik stem in met het gebruik van mijn naam, gelijkenis/afbeelding, stem, verklaringen en biografisch materiaal in verband met de resultaten, het gebruik daarvan door Organisator de promotie en reclame voor producten en diensten van Organisator. Ik begrijp dat Organisator niet verplicht is om de resultaten te gebruiken. Ik ga ermee akkoord dat geen advertentie of ander materiaal dat mijn gelijkenis bevat aan mij hoeft te worden voorgelegd voor verdere goedkeuring.

 

Ik onthef Organisator, haar moedermaatschappij, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en reclamebureaus en al hun agenten, functionarissen, werknemers, licentiehouders en rechtverkrijgenden volledig en voor altijd van alle claims die ik heb of in de toekomst kan hebben voor inbreuk op de privacy, laster, schending van het recht op publiciteit, auteursrecht, persoonlijk letsel, materiële schade of enige andere claim die voortvloeit uit productie, distributie, uitzending, tentoonstelling of ander gebruik van de Resultaten of enig deel daarvan in enig medium, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor enige claim van wijziging, optische illusie, of foutieve mechanische reproductie of enige vervorming of illusie die optreedt bij het gebruik van de Resultaten.

 

Ik ga ermee akkoord geen enkele daad te stellen of betrokken te raken bij een situatie of gebeurtenis die leidt tot een openbaar diskrediet, minachting, schandaal of spot, of die de bevolking van dit land shockeert, beledigt of kwetst, of een verklaring af te leggen die ongunstig is voor de reputatie of de producten en diensten van Organisator.

 

Ik ga ermee akkoord de handelsmerken van de Organisator op geen enkele wijze te gebruiken om mijzelf of mijn activiteiten te promoten, behoudens na schriftelijke toestemming van Organisator. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik bij het verlenen van diensten in naam van Organisator  handel als een onafhankelijke contractant en niet als een werknemer.