Actievoorwaarden

1. Contactgegevens

De actie ‘’BUD Start 2020 Like A King’ (“Actie”) wordt georganiseerd door InBev Nederland NV gevestigd aan de Ceresstraat 1 te Breda (“Organisator").

2. Beschrijving activatie

Consumenten krijgen bij aankoop van twee Bud 6-packs (Bud 6-pack blik 33cl, Bud 6-pack fles 30cl) of een groot Multi pack (Bud 12-pack fles 30cl, Bud 24-pack fles 30cl) een gratis Moleskine notebook en maken tevens kans om een van de drie netto jaarsalarissen te winnen t.w.v. 25,000 euro (netto). Om kans te maken op dit netto jaarsalaris, dienen consumenten bijgevoegde kaart/brief in het Moleskine notebook in te vullen en te uploaden op www.kingofbeers.nl/2020. Consumenten dienen tevens hun kassabon te bewaren (dit dient als bewijs dat er twee 6-packs Bud of een groot Multi pack zijn aangekocht).

3. Actieperiode

De Actie loopt van 2 december 2019 om 00:00:00 uur MET (Midden-Europese Tijd) tot en met 19 januari 2020 om 23:59:59 MET (“Actieperiode”). De Actie loopt in Nederland.

4. In aanmerking komende deelnemers

In aanmerking voor de Prijs komen de personen die aan alle hiernavolgende vereisten voldoen (hierna “Deelnemers” genoemd):

Personen die minstens 18 jaar oud zijn bij de start van de Actie, en wettig in Nederland verblijven, en deze voorwaarden hebben aanvaard.

Uitgesloten van deelname zijn: werknemers van de Organisator of hun naaste familie, werknemers en/of onderaannemers van de marketing-, reclame, en/of dochterondernemingen van de Organisator, werknemers van organisaties waaraan op grond van wettelijke compliance regels (waaronder anti-corruptie) de Organisator geen uitkeringen in geldbedragen of equivalenten kan geven, personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn als deze personen, alsmede de familieleden tot in de tweede graad van de personen die voor een van voormelde entiteiten werken. 

5. Deelname

Enkel de Deelnemers kunnen deelnemen aan de Actie om kans te maken op de Prijs. Om deel te nemen dienen Deelnemers het volgende te doen:

 • Iedere Deelnemer dient tijdens de actieperiode minimaal 2 Multi packs Bud te kopen (Bud 6-pack blik 33cl, Bud 6-pack fles 30cl) of een groot Multi pack (Bud 12-pack fles 30cl, Bud 24-pack fles 30cl). Een consument dient bijgevoegde kaart/brief in het Moleskine notebook in te vullen en te uploaden op www.kingofbeers.nl/2020. Consumenten dienen tevens hun kassabon te bewaren (dit dient als bewijs dat er twee 6-packs Bud of een groot Multi pack zijn aangekocht). Indien de aankoop van 2 Multi packs niet op de kassabon staat, wordt de Deelnemer automatisch gediskwalificeerd.
 • Iedere Deelnemer doorloopt de vereiste stappen op de website www.kingofbeers.nl/2020, waaronder het uploaden van de kaart/brief (dit kan ook d.m.v. het uploaden van een foto hiervan) waarop een Bud start 2020 like a King is afgebeeld conform deze Actievoorwaarden
 • Iedere Deelnemer mag maximaal 1x deelnemen gedurende de Actieperiode
 • Indien gewonnen, heeft InBev Nederland NV het recht om de winnaar te benaderen om in overleg social content te produceren voor het merk Bud.

6. Prijs

In totaal wordt de Prijs 3 keer uitgekeerd: de 3 winnaars van de Prijs zullen gekozen worden uit alle door de Deelnemers geüploade foto’s die  in overeenstemming met deze Actievoorwaarden hebben plaatsgevonden. De onafhankelijke jury zal bestaan uit 3 InBev medewerkers van afdeling Marketing, Trade Marketing en Legal. Ook zullen er mogelijk 2 externe personen (influencers) deelnemen aan het jury proces. AB InBev houdt zich het recht voor om een externe personen in te schakelen voor deelname aan de jurering. Tevens houdt AB InBev het recht voor consumenten op te bellen om een toelichting te vragen op hun Deelname. De winnaars zullen gekozen worden op basis van de volgende criteria (en in deze volgorde van belang): 

1)     Originaliteit

2)     Motivatie

3)     Mate van praktische haalbaarheid

De Prijs zal de volgende zijn: een netto modaal jaarsalaris t.w.v. 25,000 euro. De waarde van deze prijs is EUR 25.000 netto .p.p.

 De Prijs omvat het volgende:

 • Uitbetaling van bedrag EUR 25.000 netto .p.p.
 • De uitbetaling vindt plaats in maart 2020

De Prijs wordt gewonnen door de Deelnemer die zich conform de Deelname heeft geregistreerd heeft op de Bud website (kingofbeer.nl/start2020likeaking) en verder voldoet aan alle Actievoorwaarden. De te winnen Prijs is uniek en niet overdraagbaar of inwisselbaar.

 7. Uploaden van de motivatiebrief

Indien je ervoor kiest om foto’s van de kaart/brief te uploaden, dan moet deze worden geüpload in JPG- of ander image formaat. De grootte van een foto mag niet meer dan 20 MB bedragen. Foto’s die racistische beelden, seksuele of pornografische inhoud, aanzetting tot overdadig alcohol gebruik of risicovol gedrag bevatten, of anderszins naar de mening van AB InBev aanstootgevend zijn, zijn niet overeenkomstig Actievoorwaarden en zullen worden uitgesloten van Deelname.

8. Bekendmaking van de winnaar

De winnaars worden bekendgemaakt in de loop van week 5 2020 en worden rechtstreeks gecontacteerd op het e-mail adres dat de winnaar heeft ingegeven bij deelname. In dit bericht wordt gevraagd bepaalde informatie aan te leveren over hem of haar (voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats). Indien de Organisator binnen de 14 dagen geen reactie ontvangt of  indien de Organisator heeft vastgesteld dat de winnaar niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden van de Actie, vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar aangeduid.

De datum, het tijdstip en de voorwaarden verbonden aan de Prijs worden door de Organisator bepaald en kunnen enkel door de Organisator worden gewijzigd. De winnaar kan geen enkele aan de Prijs voorwaarde wijzigen. De Prijs kan niet worden ingeruild tegen geld of een andere prijs.

9. Redenen voor diskwalificatie van Deelnemers

In de volgende gevallen wordt een Deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd: 

 • Indien vermoed wordt dat hij/zij in strijd met deze Actievoorwaarden heeft gehandeld.
 • Indien hij/zij op het deelnameformulier foutieve of incorrecte verklaringen of gegevens verstrekt.
 • Indien vermoed wordt dat hij/zij een aanval heeft gepleegd op of een poging heeft gedaan tot verandering of manipulatie van het computersysteem, de website of de server via welke de Actie wordt gevoerd.
 • Indien hij/zij zich vóór de begindatum of na de einddatum voor de Actie heeft ingeschreven.
 • Indien hij/zij nagelaten heeft om de Prijs tijdig op te eisen in overeenstemming met het onderdeel ‘ bekendmaking van de winnaars’

10. Beperkte aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of letsel als gevolg van of in verband met de Actie of de Prijs. De Organisator kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor systeemstoringen, vertragingen, of storingen veroorzaakt door factoren die buiten haar controleveld liggen. De Organisator zal verder niet verantwoordelijk zijn voor het eventueel niet nakomen van verplichtingen door derden die betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. Zodra de Prijs is geleverd aan de winnaars, is de Organisator niet langer verantwoordelijk voor eventuele verliezen.

11. Klantendienst

De lokale klantenservice bevindt zich in Breda, deze kunt u telefonisch contacteren via 0800 0230945 (gratis) of via email op consumer.care.nl@ab-inbev.com.

12. Publicatie van de namen van de winnaars

Winnende Deelnemers aan de Actie verklaren zich akkoord met de toekenning van het recht aan de Organisator om de geüploade foto, hun naam en woonplaats te publiceren in eender welke media zonder dat hiervoor een afzonderlijk toestemming, aankondiging of compensatie nodig is. Verder stemmen ze er ook mee in om deel te nemen aan eender welke redelijke publiciteit die gepaard gaat met of voortvloeit uit de Prijs, mocht de Organisator hen dit vragen.

13. Privacy policy en Gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke: Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, willen we de betrokkenen erover inlichten dat de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking InBev Nederland NV is, geregistreerd aan de Ceresstraat 1, 4811 CA te Breda.

Doel van de verwerking: Het doel van de verwerking is het beheer van uw deelname aan het evenement, de wedstrijd en de aflevering van de prijzen aan de winnaars.

Categorieën van Persoonsgegevens: De categorieën van persoonsgegevens die zullen worden verwerkt zijn de volgende: Voornaam, familienaam, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres. 

Rechtsgrond voor de Verwerking: De rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming van de betrokkene, die werd gegeven op het ogenblik waarop de gegevens via de deelneming werden verzameld.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van het evenement en de wedstrijd. Indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken, kunt u niet deelnemen.

Ontvangers van de gegevens: De in deze context verwerkte persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere ontvangers, met uitzondering van Magneds, gevestigd aan de Fraterstraat 22, 5041 DL Te Tilburg – een online marketingbureau die voor ons deze Actie uitvoert en met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten om uw rechten conform deze privacy policy te beschermen.

Rechten van de betrokkenen: De betrokkenen kunnen op elk ogenblik de volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op inzage: De betrokkene kan een bevestiging verkrijgen inzake de door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens.

b) Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht de wijziging van incorrecte of onvolledige gegevens te vragen.

c) Recht op wissing: De betrokkene kan verzoeken dat de gegevens zonder onredelijke vertraging niet worden verwerkt, indien de toestemming wordt ingetrokken of de rechtsgrond voor de verwerking opgehouden heeft te bestaan.

d) Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzoeken indien de in artikel 18 van de AVG vermelde elementen van toepassing zijn.

e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerde en toegankelijke vorm te verkrijgen.

f) Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, en de verwerkingsverantwoordelijke zal alle verwerkingen staken, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

g) Recht op intrekking van de toestemming: de betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door een verzoek daartoe te doen via de volgende link: https://contactus.ab-inbev.com/en

Of via de Functionaris voor Gegevensbescherming:

First Privacy GmbH

Web: https://www.first-privacy.com/

e-mail: abi-team@first-prilvacy.com

Phone number: + 49 421 69663282

Bewaartermijn: De persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt, zullen worden bewaard tot  de levering  van de prijs aan de winnaar, waarna de daarop betrekking hebbende persoonsgegevens zullen worden gewist. Indien van toepassing, voor de betrokkenen die hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zullen deze gegevens worden bewaard tot twee jaar na de laatste communicatie met de betrokkene.

Technische en Organisatorische Maatregelen: De verwerkingsverantwoordelijke zal de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Zie voor het overige onze uitgebreide privacypolicy op www.kingofbeers.nl/2020

14. Instemmen met de voorwaarden

Door deelname aan de Actie, wordt de Deelnemer geacht de voorwaarden zoals opgenomen in dit document, te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

15. Wijzigen van de Actie

De Organisator is om organisatorische en/of juridische/wettelijke redenen gerechtigd bepaalde onderdelen van deze Actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. De Organisator kan op elk moment besluiten om de Prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

16. Gedragscode Promotionele kansspelen

De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van toepassing op de Actie en de Prijs die ermee gewonnen wordt. De Organisator heeft zich geconformeerd aan deze Gedragscode. Als er een kansspelbelasting betaald dient te worden voor de winnende Prijzen, dan zal de Organisator deze voor haar rekening nemen.