BEN JE 18 JAAR OF OUDER?

VOER JE GEBOORTEDATUM IN

MET TROTS VOOR U GEBROUWEN, GEEN 18 GEEN ALCOHOL.
DRINK VERANTWOORD.
DEEL GEEN CONTENT MET PERSONEN JONGER DAN 18
© 2021 ANHEUSER-BUSCH INBEV

Privacy policy for Social Media

Privacybeleid voor Fanpagina’s

AB InBev neemt de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. We willen u graag informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u met ons communiceert op onze Instagram fanpagina en hoe we voldoen aan de EU-verordening 2016/679 (GDPR).

Gegevensbeheerder / Data controller

InBev Nederland N.V. (hierna: AB InBev, samen met het Social Media Platform zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door AB InBev volgt op uw vrijwillige registratie, die onderworpen is aan de voorwaarden van Instagram. Door een bedrijfsaccount op Instagram aan te maken, draagt AB InBev bij aan de verwerking van de persoonsgegevens van onze bezoekers, ongeacht of zij geregistreerd of ingelogd zijn op Instagram. Hoewel Instagram ons de via cookies verzamelde gegevens uitsluitend in anonieme vorm verstrekt, is de compilatie van deze statistieken gebaseerd op de voorafgaande verwerking van persoonsgegevens. Als exploitant van dit Instagram-account zijn wij daarom betrokken bij de bepaling van de doeleinden en middelen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van ons zakelijke Instagram-account. Wij zijn derhalve gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Instagram voor deze verwerkingsactiviteiten in overeenstemming met Art. 26 GDPR. De inhoud van de overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt verstrekt door Facebook Ierland.

Binnen deze relatie bepaalt Instagram voornamelijk de doeleinden en middelen van de verwerkingsactiviteiten die op deze Fanpagina worden uitgevoerd. AB InBev heeft beperkte invloed op de verwerkingsactiviteiten die door Instagram op deze site worden bepaald.

Voor zover wij invloed kunnen uitoefenen op de verwerkingsactiviteiten die door Instagram op de Fan pagina worden uitgevoerd, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij, samen met Instagram, uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Merk ook op dat de verantwoordelijkheid van AB InBev beperkt is tot de mate van haar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de verwerkingsactiviteiten zoals hierboven vermeld.

Zie onze contactgegevens en informatie over ons bedrijf hieronder:

InBev Nederland N.V.

Ceresstraat 1, 4811CA Breda

tel:  +31 (0)76 525 2424; e-mail https://contactus.ab-inbev.com/

KvK inschrijving 20080399 Statutaire zetel Breda

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met uw bezoek aan onze Instagram-pagina:

1) Persoonsgegevens die zijn afgeleid van de gebruikersprofielen: identificatiegegevens (voor- en achternaam, gebruikersidentificatie, geografisch gebied, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit; online-identifiers (apparaat-ID, IP-adres en/of cookie-identifier).

2) Persoonsgegevens die beschikbaar zijn over gebruikers van sociale media platforms via hun netwerken en connecties (betrokkenheid, interacties, bereik en sentiment, opmerkingen, aandelen van gebruikers over een specifiek onderwerp, netwerken en connecties);

3) Ongevraagde persoonsgegevens die worden verwerkt via een platform, app of een website van een derde partij (verbonden met een sociale media platform) en die kunnen worden verkregen wanneer een gebruiker hun diensten bezoekt of gebruikt.

4) Persoonsgegevens die beschikbaar zijn via audiovisuele inhoud die op de sociale media platforms kan worden gepubliceerd: informatie in of over de inhoud die door een gebruiker wordt verstrekt (bijv. metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt, spraakopnamen, video-opnamen of een afbeelding van een betrokkene.

Onze gegevensverwerking / data processing

De gegevens die u rechtstreeks op onze social media-pagina’s verstrekt, zoals opmerkingen, video’s, foto’s, likes, tweets, openbare berichten enz. worden gepubliceerd door Instagram.  ABI verwerkt deze gegevens op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR , namelijk voor ons legitieme belang met betrekking tot public relations en communicatie met onze consumenten en klanten. In het kader van deze verwerkingsactiviteiten kunnen wij:

  • Met u communiceren via het sociale mediaplatform, onder meer via chatboxen;
  • Uw inhoud weergeven op dit officiële kanaal van Instagram ,
  • U in staat stellen deel te nemen aan wedstrijden, promoties en/of verlotingen;
  • Aanvullende persoonsgegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt met uw geïnformeerde en specifieke toestemming (In overeenstemming met Art. 6.1 (a) en Art. 7 GDPR).
  • Gerichte reclame aan u te tonen.

Voor zover Instagram AB InBev in staat stelt invloed uit te oefenen op of parameters in te stellen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, zullen wij onze sociale mediapagina’s zo inrichten dat zij zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We maken geen gebruik van op interesses gebaseerde, op gedrag gebaseerde of op locatie gebaseerde doelgroepclassificatie die door Instagram wordt verstrekt voor reclamedoeleinden, niettegenstaande het feit dat dergelijke diensten aan ons kunnen worden verstrekt door de aanbieders van het sociale media platform.

Wij verwerken niet bewust speciale categorieën van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, zoals externe dienstverleners die onze activiteiten op deze fanpagina ondersteunen. Wij mogen deze informatie alleen voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming bekendmaken. Onze dienstverleners zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens alleen te verwerken volgens onze strikte instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft AB InBev een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. Technische maatregelen omvatten passende acties om online beveiliging, het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of ongeoorloofde toegang aan te pakken, rekening houdend met het risico dat de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens met zich meebrengen. Organisatorische maatregelen omvatten onder meer het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend bevoegde personen met een legitieme kennisnemingsbehoefte voor de doeleinden van deze verwerking.

Indien u bezwaar wilt maken tegen of uw toestemming wilt intrekken (indien van toepassing) voor een bepaalde gegevensverwerking die door ons wordt uitgevoerd, kunt u contact met ons opnemen via https://contactus.ab-inbev.com/ of via abi-team@first-privacy.com.  Na bestudering van uw verzoek zullen wij bepalen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Als wij niet in staat zijn om met onze eigen middelen aan uw verzoek te voldoen, zullen wij het doorsturen naar de juiste dienstverlener.

Als u ons een verzoek stuurt via Instagram, kunnen wij dit, afhankelijk van uw verzoek, ook doorverwijzen naar een ander beveiligd communicatiekanaal dat vertrouwelijkheid garandeert. U hebt altijd de mogelijkheid om ons te sturen

Als u ons een vraag stuurt via Instagram, kunnen wij deze, afhankelijk van uw verzoek, ook doorverwijzen naar een ander beveiligd communicatiekanaal dat vertrouwelijkheid garandeert. U hebt altijd de mogelijkheid om ons vertrouwelijke vragen te sturen naar het adres dat vermeld staat in de https://contactus.ab-inbev.com/ of naar abi-team@first-privacy.com.

Bewaartermijn

Wij bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of totdat u uw toestemming intrekt in het geval van persoonsgegevens die op basis van een dergelijke rechtsgrondslag zijn verzameld.

Gegevensverwerking door Instagram

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door Instagram.  Wij wijzen u erop dat uw gebruik van Instagram plaatsvindt op uw eigen verantwoordelijkheid en op basis van het privacy beleid van Instagram.  Meer informatie over de gegevensverwerking door Instagram, inclusief informatie over uw rechten als gebruiker, kunt u vinden in het gegevensbeschermingsbeleid van Instagram:

Instagram: https://www.instagram.com/legal/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Uw rechten als gebruiker

U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u opslaan, evenals over het doel van de opslag. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat gegevens die ongepast of niet langer nodig zijn, worden gewist. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien persoonsgegevens worden verzameld volgens Art. 6 (1) (f) – d.w.z. ons gerechtvaardigd belang – hebt u het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Voor informatie, verzoeken en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen via abi-team@first-privacy.com

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO)

Als u in de Europese Unie woont, kunt u voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: abi-team@first-privacy.com.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen met onze DPO of door een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.